Back to top

Avís legal

Avís legal i política de privacitat

Informació general del lloc web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i dels seus continguts

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades té la seva seu al carrer Rosselló 214, Esc A, 1r 1a, 08008 Barcelona (tel. 93 552 78 00 i fax 93 552 78 30).

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades té l'adreça electrònica http://www.apd.cat, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de l'Autoritat.

Si el tipus de contingut o servei sol·licitat ho requereix, s'accedeix de manera segura mitjançant l'adreça electrònica https://www.apd.cat.

L'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, en el marc del que preveu l'Estatut d'autonomia de Catalunya (articles 31 i 156), té una sèrie de funcions que es concreten en la Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquest lloc web inclou diferents continguts relatius a la protecció de dades de caràcter personal i relacionats amb els àmbits d'actuació i les funcions de l'Autoritat.

La finalitat del lloc web de l'Autoritat consisteix a fer més proper a la ciutadania el dret a la protecció de dades de caràcter personal i a fomentar l'accés de les entitats que formen part de l'àmbit de competència de l'Autoritat i, en general, de les persones interessades a informació diversa sobre aquest dret.

Per acomplir aquesta finalitat, inclou informació sobre normativa, publicacions, dictàmens, així com la memòria anual de l'Autoritat, informació d'actualitat i sobre activitats formatives en què participa l'Autoritat, entre altres qüestions. Teniu la possibilitat de consultar el Registre de Protecció de Dades de Catalunya per fer cerques de fitxers de titularitat pública. També hi podeu trobar els programaris i els formularis relacionats amb la tramitació d'inscripcions de fitxers al Registre de Protecció de Dades de Catalunya, així com la informació i els models de formularis amb relació a l'exercici i la defensa dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (drets ARCO), regulats en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD).

Les informacions i els continguts relacionats amb l'actuació i les funcions de l'Autoritat, que s'inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.apd.cat són de titularitat exclusiva de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades o de terceres persones físiques o jurídiques que n'han autoritzat l'ús a l'Autoritat. Els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, amb les excepcions previstes en l'article 13 del Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Per tant, qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d'aquests continguts, o d'altres que es puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa esmentada.

L'Autoritat explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual.

S'admet l'ús personal i privat dels continguts d'aquest lloc web, que resulti adient i ajustat a la finalitat del lloc, concretada en l'apartat anterior d'aquest avís legal. No obstant això, en determinats supòsits l'Autoritat pot indicar de manera explícita que és necessari sol·licitar una autorització expressa. En aquests casos, la sol·licitud corresponent s'ha d'enviar per escrit a:

Autoritat Catalana de Protecció de Dades
C. Rosselló 214, Esc A, 1r 1a,
08008 Barcelona
apdcat@gencat.cat

No s'autoritza en cap cas:

  • La presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a l'Autoritat per mitjà de framing.
  • La inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l'Autoritat mitjançant in line linking.
  • L'extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a l'Autoritat conforme a les disposicions vigents.
  • L'ús comercial dels continguts del lloc web de l'Autoritat.
  • L'ús de marques o signes distintius, logotips i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sense el coneixement i l'autorització corresponent d'aquesta.

L'Autoritat es reserva el dret d'instar les accions, els procediments i les mesures cautelars procedents, previstos en la legislació de propietat intel·lectual, amb relació a la comissió d'infraccions a la normativa sobre propietat intel·lectual, per part dels usuaris. Les infraccions que es cometin amb motiu de la utilització fraudulenta de la informació i dels continguts del lloc web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, poden comportar les sancions legalment previstes, en especial, en el Codi penal (articles 270 i següents).

Protecció de dades de caràcter personal

 A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la LOPD.

L'Autoritat només tracta les dades personals de les persones usuàries que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d'atendre-les correctament i amb relació a l'exercici de les funcions de l'Autoritat, als efectes del que disposa el principi de qualitat (article 4 de la LOPD).

Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l'Autoritat, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a:

  • Autoritat Catalana de Protecció de Dades
  • C. Rosselló 214, Esc A, 1r 1a
  • 08008 Barcelona

D'acord amb el que disposa l'article 24 del Reglament de la LOPD, també podeu formular les vostres sol·licituds d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l'article 25.1 del RLOPD.

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web de l'Autoritat.

L'Autoritat no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries del lloc web. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient del lloc.

Responsabilitat amb relació als continguts

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la Llei 29/2010, de 3 d'agost, dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, l'Autoritat treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.

En aquest sentit l'Autoritat es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la llei esmentada.

La informació que es pot oferir a través d'aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.

L'Autoritat no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de l'Autoritat. Tot i això, d'acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l'Autoritat sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d'evitar la inclusió d'enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.

disseny: marc sardin   |   programació: pol maresma   |   avís legal   |   cookies